Herbert

עיצוב פנים
פיתוח ועיצוב אתר עבור Herbert. אתר המשלב תחושה מגזינית במקביל לקטלוג אינטרנטי. את פרויקט אתר הרברט ליוונו משלב אפיון הצרכים הראשוני ועד לשלב העיצוב והפיתוח. דגש המרכזי באתר הוא תחושת החלל והורשם שהוא יוצר בקרב הגולשים בו, זאת כדי לאפשר למוצרים ומותגים אותם אנו מצגים לקבל את מלוא הבמה.
צפו באתר